Διαχείριση κτιρίων στη Θεσσαλονίκη

 • Πρωτέας

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ

Ο Πρωτέας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τη διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων γενικότερα. Έχοντας γνώση όλων των αναγκών ενός κτιρίου και λειτουργώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνουμε επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στο κτίριο με την υποστήριξη του έμπειρου προσωπικού μας.

Το σύνολο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει: έκδοση κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, καθαρισμό καυστήρων, καθαρισμό ακάλυπτων, καθαρισμό δεξαμενών, αναγόμωση πυροσβεστήρων, πετρέλαιο θέρμανσης

Η εταιρεία μας, στοχεύει στην άρτια οργάνωση του κτιρίου σας και στην άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση των προβλημάτων σας, με άριστη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και χαμηλών τιμών καθώς και στην πλήρη ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες που σας αφορούν.

Γρήγορη εκτύπωση κοινοχρήστων και άμεση παράδοση εντός μιας μέρας. Διαθέτουμε άρτιο σύστημα μηχανογράφησης και εξειδικευμένο λογισμικό για υπεύθυνο επιμερισμό των δαπανών χωρίς λάθη και παραλείψεις.

 • O Νόμος 3741/1929

  Νόμος 3741/29

  Άρθρο 1

  1. Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ' ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.

  2. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δωμάτια.

  Άρθρο 2

  1. Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεατών, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.

  2. Αι ισχύουσαι γενικαί και μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους. 3. Αγωγή προς διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μόνον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας αυτού.

  Άρθρο 3

  1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού έχει πάντα τα εις τον κύριον ανήκοντα δικαιώματα, εφόσον η άσκησις αυτών δεν παραβλάπτει την χρήσιν των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειοί την ασφάλειαν αυτών ή του οικοδομήματος.

  2. Υπό τους αυτούς όρους δύναται να επιχειρήση μεταβολάς ή προσθήκας επί των αδιαιρέτως κοινών μερών του οικοδομήματος.

  Άρθρο 4

  1. Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτας ίνα δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις ην είνε απαραίτητος η κοινή πάντων συναίνεσις, κανονίσωσι τα της συνιδιοκτησίας δικαιώματα και υποχρεώσει, να καθορίσωσι γενικάς συνελεύσεις και να δώσωσιν εις καθωρισμένην πλειοψηφίαν , δυναμένην να μεταβληθή αναλόγως της σοβαρότητος των ληφθησομένων αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνη εν τω κοινώ συμφερόντι πάσαν απόφασιν σχετικήν με την συντήρησιν, βελτίωσιν και χρήσιν των κοινών μερών της οικίας.

  2. Οι συνιδιοκτήται δύνανται, εν ελλείψει παντός κανονισμού κατά τα ανωτέρω, και δια παμψηφίας να ορίσωσιν ένα διαχειριστήν παρέχοντες αυτώ δικαιώματα διαχειρίσεως τα πλέον εκτεταμένα, συμπεριλαμβανομένων των της επεκτάσεως των εργασιών της συντηρήσεως, της κατανομής των δαπανών και βαρών και της επ’ ονόματι του επί δικαστηρίων παραστάσεως είτε ως εναγομένου είτε ως ενάγοντος.

  3. Εάν δεν υπάρχη αντίθετος συμφωνία, ο διαχειριστής δεν δύναται ν’ απολυθη ειμή δια πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, συνερχομένων εις Γενικήν Συνέλευσιν και εχόντων αριθμον ψήφων ανάλογον προς την αξίαν των επί των αδιαιρέτων μερών του ακινήτου δικαιωμάτων των, πλην αν ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών ήθελε κρίνει κατά την διαδικασίαν του Άρθ. 11 ότι ο διαχειριστής είνε υπαίτιος απιστίας ή βαρύτατης αμελείας.

  Άρθρο 5

  Εν ελλείψει πάσης μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας ως προς τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών περί των κοινών πραγμάτων κρατούσι τα εξής :

  α) Εκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιήται απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγμάτων, και να προβαίνη εις την επισκευήν και ανανέωσιν αυτών, υπό τον όρον να μη βλάπτη τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών μηδέ να μεταβάλη τον συνήθη προορισμόν αυτών.

  β) Εκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου είναι κύριος.

  γ) Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθ. 2 παρ. 1 του παρόντος μερών του ακινήτου, εφ’ ων καθορίζεται αναγκαστική μεταξύ των κατ’ ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός είδους φόροι οι βαρύνοντες την κοινήν οικοδομήν.

  Άρθρο 6

  1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί ιδία δαπάνη το πάτωμα εφ’ ου βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως εις εκάστην ιδιοκτησίαν θύρας, τους θόλους, τα δωμάτια και τας οροφάς των δωματίων αυτού.

  2. Αι κλίμακες και οι κυρίως διάδρομοι, κατασκευάζονται και συντηρούνται δαπάνη των ιδιοκτητών των ορόφων εις ους χρησιμεύει κατά λόγον της αξίας εκάστου.

  Άρθρο 7

  1. Επί των ηλιακών δωμάτων (ηλιακωτών) εφαρμόζεται ότι και επί της στέγης.

  2. Εάν ταύτα δεν ανήκουσιν εις την χρήσιν πάντων των ιδιοκτητών οι έχοντες την χρήσιν ενός ή πλειόνων τοιούτων καταβάλλουσι το 1/2 της προς επισκευήν δαπάνης του ετέρου ημίσεος καταβαλλομένου παρ’ αυτών και των λοιπών ιδιοκτητών κατά την εις το προηγούμενον άρθ. αναλογίαν, πλην αν υπάρχη αντίθετος συμφωνία.

  Άρθρο 8

  1. Το δικαίωμα της επεκτάσεως της οικοδομής είτε προς τα άνω δια προσθήκης νέου ορόφου, είτε προς τα κάτω δι ανορύξεως υπογείου, ανήκει από κοινού εις πάντας τας συνιδιοκτήτας του εδάφους, οίτινες δύνανται κατόπιν κοινής αυτών εγγράφου συμφωνίας να προβώσιν εις την εκτέλεσιν των ως ανωτέρω εργασιών. Ως επέκτασις δεν θεωρείται η τοπoθέτησις σκιάδος καλυπτούσης το ηλιακόν δώμα (ηλιακωτόν).

  2. Εν περιπτώσει αδυναμίας ή αδικαιολογήτου δυστροπίας ενός ή πλειόνων, συνιδιοκτητών δύναται ο εις ή οι λοιποί να προβώς δι΄ιδίων εξόδων εις την τοιαύτην επέκτασιν, οπότε η νέα προσθήκη θ’ ανήκη αποκλειστικώς εις τους οικοδομήσαντας, υποχρεουμένους να καταβάλωσι προς τον αρνούμενον συνιδιοκτήτην προ πάσης ενεργείας της εργασίας το εις αυτόν αναλογούν μέρος της αξίας της συνιδιοκτησίας του.

  3. Η ανωτέρω αναφερόμενη αδυναμία ή αδικαιολόγητος δυστροπία δέον να βεβαιούται δι’ αμετακλήτου αποφάσεως εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του Άρθ. 11 του παρόντος, νομίμως μεταγραφομένης εις το περιθώριον της μεταγραφής του τίτλου της ιδιοκτησίας.

  Άρθρο 9

  1. Εάν η οικοδομή καταστραφή ολοσχερώς ή κατά τα 3/4 της αξίας της, η δια του παρόντος θεσπιζομένη αναγκαστική συνιδιοκτησία παύει.

  2. Εν περιπτώσει καταστροφής ήσσονος σπουδαιότητος, έκαστος των συνιδιοκτητών εκτός εναντίας συμφωνίας, είναι υπόχρεως να συνεισφέρη εις την ανοικοδόμησιιν των κοινών πραγμάτων κατ’ αναλογίαν επ’ αυτών δικαιωμάτων του, αι δε αποζημιώσεις αι εκ της τυχόν υπαρχούσης ασφαλείας, αι ανήκουσαι εις βλαβέντα πράγματα, δαπανώνται δια την ανοικοδόμησιν, εκτός αν επ’ αυτών έχουσι δικαίωμα δανεισταί.

  3. Εάν εις η πλείονες των ιδιοκτητών δεν δύνανται ή δεν θέλουσι να συμμετάσχωσιν εις την ανοικοδόμησιν, υποχρεούνται να εκχωρήσωσι, μετά διάγνωσιν πραγματογνωμόνων, το σύνολον των δικαιωμάτων των εις τους άλλας συνιδιοκτήτας ή εις εκείνους εξ αυτών οίτινες ήθελον το ζητήσει.

  4. Εάν ουδείς των συνιδιοκτητών θέλη να ανοικοδομήση το ακίνητον εκποιείται και το αντίτιμον ως και το εξ ασφαλείας εισπραχθέν ποσόν καταμερίζεται μεταξύ των ιδιοκτητών κατ’ αναλογίαν της αξίας της εις έκαστον ανηκούσης μερίδος επί των αδιαιρέτων τμημάτων.

  Άρθρο 10

  1. Η πώλησις, εκχώρησις, υποθήκευσις ή κατάσχεσις ενός ορόφου ή μέρους τούτου επεκτείνεται αυτοδικαίως και εις το ανάλογον μερίδιον των κοινών πραγμάτων των παρομαρτούντων αυτώ.

  2. Δύναται να εγγραφή υποθήκη επί μέρους οικοδομήματος ου η οικοδόμησις μελετάται απλώς, υπό τον όρον όπως εγγραφή τοιαύτη και επί του αναλόγου τμήματος του εφ’ ου η οικοδομή θα ανεγερθή εδάφους.

  Άρθρο 11

  (Κατηργήθη δια του Άρθ. 33 Εισαγ. Νόμου Κώδικος Πολιτ. Δικον. ΑΝ 44/67)

  Άρθρο 12

  Προκειμένου περί ακινήτων πωληθέντων κατ’ ορόφους εις πρόσφυγας παρά του Δημοσίου ή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ο εν τω παρόντι Νόμω όρος “αξία οικοδομών” έχει την έννοιαν της αξίας αυτών κατά ην προς τους πρόσφυγας πώλησιν.

  Άρθρο 13

  1. Πάσα σύμβασις κανονίζουσα ή μεταβάλλουσα τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και καταχωρίζεται εις το βιβλίον μεταγραφών.

  2. Η καταχώρισις γίνεται εις το περιθώριον των μεταγραφών του τίτλου της ιδιοκτησίας.

  3. Περιορισμοί της κυριότητος απορρέοντες εκ της τοιαύτης συμβάσεως έχουσι χαρακτήρα δουλείας.

  Άρθρο 14

  Η δια του παρόντος αναγνωριζομένη κατ’ ορόφους ή διαμερίσματα τούτων διηρημένη ιδιοκτησία, χωρεί μόνον εφόσον υπάρξη περί αυτής ρητή συμφωνία ή πράξις τελευταίας βουλήσεως.

  Άρθρο 15

  Καταργούνται αι διατάξεις του Άρθ. 544 του Ιονίου Αστικού Κώδικος, των άρθ. 342 – 344 του Κρητικού Αστικού Κώδικος. του Άρθ. 596 του Σαμιακού Κώδικος, του από 19 Μαρτ. 1927 ΝΔ/τος, ως και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένης εις τον παρόντα Νόμον.

  Άρθρο 16

  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του. Ο παρών Νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

   

 • Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

  1. Πως πρέπει να κατανέμονται τα ποσά των κοινόχρηστων δαπανών;

              Εάν η πολυκατοικία έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (πετρέλαιο, καθαρίστρια, ανελκυστήρας, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κτλ.) κατανέμονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος. Ωστόσο, ο νόμος αυτός μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

  1. Έχουμε ένα κενό διαμέρισμα στην πολυκατοικία μας. Τι ποσοστό επί των κοινοχρήστων δαπανών πρέπει να πληρώνει;

              Εάν η πολυκατοικία έχει κανονισμό, τότε, όπως ήδη αναφέραμε, ακολουθούμε ότι αναφέρεται σε αυτόν. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929, είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% (και στη θέρμανση) ανεξάρτητα αν κατοικείται ή αν είναι επιπλωμένο. Ωστόσο, ο νόμος αυτός μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

  1. Η πολυκατοικία μας έχει κεντρική θέρμανση με ατομικούς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα. Εάν ένα διαμέρισμα είναι κενό ή δεν ανάβει καθόλου τη θέρμανση, σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου στο ποσό του πετρελαίου;

              Όχι. Σύμφωνα με το Πρ.Διάταγμα του 1985 ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί τη θέρμανση ή όχι, το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται με το πάγιο, το οποίο προκύπτει από τους συντελεστές θέρμανσης του διαμερίσματος που αναφέρονται στη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας.

  1. Ο ένοικος ενός διαμερίσματος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα του δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στη λειτουργία της πολυκατοικίας. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

              Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα. Διαφορετικά, η μόνη λύση είναι να διεκδικήσετε τα χρήματα δικαστικά. Μέχρι όμως να γίνει το δικαστήριο θα πρέπει το διαμέρισμα αυτό να μπαίνει κανονικά στα κοινόχρηστα, και το ποσό που του αναλογεί να εισπράττεται από τα υπόλοιπα διαμερίσματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας και να είναι δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

  1. Στην πολυκατοικία όπου κατοικώ χρειάζεται να γίνει μία έκτακτη εργασία (π.χ. βάψιμο του κλιμακοστασίου). Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να πληρώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

              Στην περίπτωση που η πολυκατοικία έχει κανονισμό, τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται σε αυτόν. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29, για οποιαδήποτε εργασία / δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών. Εάν έστω και ένας διαφωνεί, η εργασία δεν μπορεί να γίνει.

  1. Η πολυκατοικία όπου κατοικώ έχει ωρομετρητές (ή θερμιδομετρίες). Το ποσό που πληρώνω για την θέρμανση είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με το πόσο ζεστό είναι το διαμέρισμα μου. Τι μπορεί να φταίει;

              Πιθανόν να έχει γίνει κακή μελέτη θέρμανσης στην πολυκατοικία σας με αποτέλεσμα να μην έχετε αρκετά σώματα στο διαμέρισμα σας. Επίσης, είναι πιθανόν να είναι χαλασμένη η ηλεκτρόνια του διαμερίσματος σας οπότε θα πρέπει να καλέσετε κάποιον τεχνικό για να την ελέγξει.

  1. Η πολυκατοικία όπου κατοικώ έχει κεντρική θέρμανση. Έχω το δικαίωμα να προσθέσω επιπλέον σώματα θέρμανσης;

              Όχι, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο. Σε περίπτωση που κάποιος –κακώς – έβαλε παραπάνω σώματα, τότε θα πρέπει ο ίδιος να αναλάβει την κατασκευή νέας μελέτης κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης.

  1. Η πολυκατοικία όπου κατοικώ έχει ωρομετρητές (ή θερμιδομετρητές). Εάν κλείσω ένα σώμα, θα έχω μείωση στην επιβάρυνση του ποσού του πετρελαίου;

              Ναι, θα έχετε μείωση στην επιβάρυνση στην περίπτωση που η πολυκατοικία έχει θερμιδομετρητές. Αντιθέτως, εάν η πολυκατοικία έχει ωρομετρητές, τότε κλείνοντας κάποιο σώμα, το διαμέρισμα σας απασχολεί περισσότερες ώρες τον καυστήρα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεστε περισσότερο στο ποσό του πετρελαίου.

  1. Μπορεί ένα διαμέρισμα να μην κάνει χρήση π.χ. του Ανελκυστήρα και να μην συμμετέχει στην αντίστοιχη δαπάνη;

              Όχι. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και η χρέωση για τη δαπάνη αυτή γίνεται με βάση τα τετραγωνικά του διαμερίσματος  +10% προσαύξηση ανά όροφο (+10% για τον 1ο, +20% για τον 2ο κ.ο.κ)

  1. Ο τελευταίος όροφος έχει υγρασία η οποία προέρχεται από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Ποιοί πρέπει να συμμετέχουν στη δαπάνη αυτή και με ποιόν τρόπο;

              Η ταράτσα της πολυκατοικία ανήκει σε όλους τους ιδιοκτήτες. Επομένως, θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα διαμερίσματα στην εργασία αυτή, βάσει των τετραγωνικών τους μέτρων.

  1. Γιατί στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής στη θέρμανση δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν σε κάθε έκδοση κοινοχρήστων;

              Στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής δεν μπορούν να είναι ποτέ τα ίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζουν οι ώρες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος άρα και η συμμετοχή τους στο ποσό των καυσίμων. Αυτά που μένουν σταθερά είναι οι συντελεστές Ei και Fi, οι οποίοι, σε συνάρτηση με τις ώρες του κάθε διαμερίσματος, μας δίνουν το τελικό ποσό. Εάν τα χιλιοστά ήταν πάντα ίδια τότε θα ήταν πάντα ίδια και τα ποσά θέρμανσης ανεξάρτητα από τις ώρες κατανάλωσης.

              Αναλυτικότερα, στον υπολογισμό των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση ο μαθηματικός τύπος του Πρ.Διατάγματος 1985 λαμβάνει υπόψιν του τους συντελεστές Ei και Fi που είναι πάντοτε σταθεροί, τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος και τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης όλων των διαμερισμάτων συνολικά. Φυσικά τα 2 τελευταία δεν μπορεί να είναι ποτέ σταθερά με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και τα χιλιοστά.

              Τα παραπάνω φυσικά δεν ισχύουν για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση καθώς εκεί τα κοινόχρηστα υπολογίζονται βάσει τετραγωνικών μέτρων από τα οποία προκύπτουν σταθερά χιλιοστά συμμετοχής.

  1. Ποιος πρέπει να πληρώνει τα κοινόχρηστα, ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης;

              Ένα από τα συχνότερα θέματα που προκύπτουν, είναι το ποιες δαπάνες αφορούν στον ιδιοκτήτη και ποιες στον ενοικιαστή. Τυπικά, ο υπεύθυνος για το διαμέρισμα είναι πάντοτε ο ιδιοκτήτης και το θέμα ρυθμίζεται ανάμεσα σε αυτόν και τον ενοικιαστή του. Συνηθίζεται οι δαπάνες επισκευής και αποκατάστασης, οι έκτακτες δηλαδή δαπάνες, να πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη ενώ οι τακτικές, πάγιες δαπάνες (καθαρισμός, συντηρήσεις, κοινόχρηστοι λογαριασμοί) από τον ενοικιαστή.

  1. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας ενοικιαστής αποχώρησε από την πολυκατοικία, χωρίς να εξοφλήσει τα κοινόχρηστά του;

              Υποχρεωμένος απέναντι στους συνιδιοκτήτες για οποιεσδήποτε οφειλές, είναι σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα στην περίπτωση αυτή καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, γι’ αυτό το λόγο είναι πάντοτε καλό, πριν από την αποχώρηση του εκάστοτε ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης να είναι ενήμερος για τις τυχόν οφειλές του.

   

 • Έκδοση Κοινοχρήστων Δαπανών

   

  Έκδοση Κοινοχρήστων Δαπανών

   

  Με την υπηρεσία αυτή διευκολύνουμε το έργο του διαχειριστή της πολυκατοικίας καθώς ο ίδιος, μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική (μέσω e-email) παραγγελία, παραλαμβάνει άμεσα και έγκαιρα, στο χώρο του, την λεπτομερή ανάλυση - επιμερισμό των εξόδων της πολυκατοικίας.

   

  Συγκεκριμένα, αποστέλλεται στον διαχειριστή:

   

  • Μηχανογραφημένη συγκεντρωτική κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα
  • Ειδοποιητήρια για τον κάθε ένοικο, όπου αναγράφεται το ποσό που οφείλει, με την ανάλυση αυτού
  • Αποδείξεις εξόφλησης των κοινοχρήστων οφειλών για τον κάθε ένοικο

   

  Για την έκδοση των κοινοχρήστων χρειαζόμαστε:

   

  • Κανονισμό (Καταστατικό) Πολυκατοικίας (αν υπάρχει)
  • Πίνακα Κατανομής Κοινοχρήστων Δαπανών ή δήλωση διαχειριστή για τον τρόπο που έχει συμφωνήσει η πολυκατοικία να διανέμονται οι κοινόχρηστες δαπάνες - αν δεν υπάρχει εφαρμόζεται ο νόμος 3741/1929.
  • Ονοματεπώνυμα ενοίκων της πολυκατοικίας
  • Μελέτη θέρμανσης του μηχανικού (αν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης)  

   

 • Έκδοση & Διαχείριση Κοινοχρήστων Δαπανών

   

  Έκδοση & Διαχείριση Κοινοχρήστων Δαπανών

   

  Αναθέτοντας σε εμάς την οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας σας, απαλλάσσεστε από κάθε σχετική έγνοια που περιλαμβάνει το απαιτητικό έργο της διαχείρισης μιας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνοντας την διαχείριση της πολυκατοικίας, το γραφείο μας είναι υπεύθυνο για:

   

  • Την μηχανογραφημένη έκδοση κοινοχρήστων ανά μήνα/δίμηνο/τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πολυκατοικίας
  • Τη διανομή ειδοποιητηρίων με την ανάλυση των δαπανών, το οφειλόμενο ποσό και τις ημερομηνίες είσπραξης, οι οποίες πραγματοποιούνται μία εβδομάδα μετά την έκδοση
  • Την είσπραξη των κοινοχρήστων από τους ενοίκους κατά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες
  • Την έγκαιρη πληρωμή όλων των λογαριασμών της πολυκατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ) καθώς και των έκτακτων εξόδων που μπορεί να προκύψουν
  • Την έγκαιρη πληρωμή όλων των συνεργατών της πολυκατοικίας (συντηρητών ανελκυστήρων, συνεργείων καθαρισμού, κηπουρών, άλλων συνεργατών) από το χώρο του γραφείου μας, κατόπιν ραντεβού.
  • Τον προγραμματισμό γενικών συνελεύσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον διαχειριστή (αν υπάρχει) και την παρουσία εκπροσώπου του γραφείου σε αυτές, με στόχο την ενημέρωση των ενοίκων
  • Την συγκέντρωση αποθεματικού, κατόπιν ρητής εντολής της πολυκατοικίας, εφόσον αυτή το επιθυμεί, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών, σε περίπτωση καθυστερήσεων/ανείσπρακτων οφειλών, και την μεταφορά αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό της πολυκατοικίας, όποτε μας ζητηθεί.

   

  Σε περίπτωση που η πολυκατοικία διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, το γραφείο αναλαμβάνει:

   

  • Την καταγραφή των ωρών/θερμίδων που έχει καταναλώσει το κάθε διαμέρισμα
  • Την ανάρτηση των τιμολογίων της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και των παραστατικών αγοράς πετρελαίου στην πολυκατοικία, μαζί με την συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών.
  • Την έγκαιρη παραγγελία και πληρωμή του πετρελαίου, κατόπιν έρευνας για τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς
  • Την έγκαιρη πληρωμή του λογαριασμού της ΕΠΑ

   

  Για την έκδοση των κοινοχρήστων χρειαζόμαστε:

   

  • Κανονισμό (Καταστατικό) Πολυκατοικίας (αν υπάρχει)
  • Πίνακα Κατανομής Κοινοχρήστων Δαπανών ή δήλωση διαχειριστή για τον τρόπο που έχει συμφωνήσει η πολυκατοικία να διανέμονται οι κοινόχρηστες δαπάνες - αν δεν υπάρχει εφαρμόζεται ο νόμος 3741/1929.
  • Ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας ενοικιαστών και ιδιοκτητών της πολυκατοικίας
  • Μελέτη θέρμανσης του μηχανικού (αν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης)  

   

 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας!

   

  Για την διευκόλυνση σας, σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι κατά τις ώρες είσπραξης, παρέχονται τραπεζικοί λογαριασμοί όπου μπορείτε να καταθέτετε τα κοινόχρηστα σας.

   

  Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε τα ειδοποιητήρια σας με mail, όπου αναγράφονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

   

  Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά!

   

Επικοινωνία

Φράγκων 19, 54625, Θεσσαλονίκη

2310550705  

2310550729

info@prwteas.gr

prwteas@otenet.gr

http://www.prwteas.gr

 • Δευτέρα9.00 - 15.00

 • Τρίτη9.00 - 15.00

 • Τετάρτη9.00 - 15.00

 • Πέμπτη9.00 - 15.00

 • Παρασκευή9.00 - 15.00

 • Σάββατο

 • Κυριακή

ΙΑΝ - ΦΕΒ - ΜΑΡ - ΑΠΡ - ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ - ΑΥΓ - ΣΕΠ - ΟΚΤ - ΝΟΕ - ΔΕΚ